X

Sinterklaasgedichten maak je simpel, snel en origineel!

  • Ontvang 5 originele gedichten
  • Volledig gepersonaliseerd
  • In 2 minuten klaar!
Ga naar sinterklaasgedichten.net
Infoyo
Vragen en antwoorden
Zoek artikelen:

Enquete iPhone 4

Ontvang het laatste nieuws over "Mens en gezondheid" en maak kans op 1000 euro cash.
Laat nu je e-mailadres achter. Speel gratis mee.


Dubbele Diagnose: Motiverende gespreksvoering

Venster sluiten

Maak een melding van dit artikel
Selecteer de motivatie van je melding:
Spam / reclame Misleidende of onduidelijke inhoud
Lage inhoudelijke kwaliteit Niet Nederlands
Erotische inhoud Artikel bestaat reeds op internet
Gokken / Illegale promotie Andere reden...

Omschrijf de motivatie van je melding:
Venster sluiten

Stuur dit artikel door
Je naam:
Je e-mailadres:
E-mailadres ontvanger:
Artikelscore
+2
  Goed artikel ( +2 )
  Slecht artikel ( 0 )
RSS van omardekker omardekker Auteur op infoyo sinds
31 Maart 2010


Bekijk het profiel van omardekker
Datum: 06-05-2010
Auteur: Omardekker
Motiverende gespreksvoering is een benadering om mensen te helpen hun problemen te onderkennen en om hen te helpen iets te doen aan hun huidige  problemen. De verantwoordelijkheid voor de verandering blijft bij het individu. Onze cliënten blijven altijd vrij onze adviezen al dan niet op te volgen. De strategieën van de motiverende gespreksvoering werken meer overtuigend dan dwingend, meer ondersteunend dan argumentief.  Wanneer de benadering goed wordt toegepast, dan is het  de cliënt die de motieven tot verandering aanbrengt.

Stadia van verandering:

Gedragsverandering gaat niet zomaar. Mensen zijn gehecht aan hun gebruikelijke manier van doen. Mensen die hun gedrag veranderen doorlopen een proces, waarin ze nadenken over de noodzaak hun gedrag te veranderen, een keuze maken voor veranderen en deze verandering tenslotte daadwerkelijk toepassen. De volgende stadia van verandering worden onderscheiden:
• Voorbeschouwing: de andere partij is zich nog niet bewust van de andere mogelijkheid en heeft daarom nog niet serieus daarover nagedacht. In dit stadium is het van belang om (op een positieve manier) aandacht te vragen voor het thema door de voorgestelde verandering op een objectieve manier te bespreken: feiten geven.
• Overpeinzing: de gesprekspartner denkt na over het voorstel, maar aarzelt nog, men weegt voor- en nadelen af.
Belangrijk is om samen met de betrokkene de voor- en nadelen te bespreken/onderzoeken. Let op: hierbij is een open en luisterende houding belangrijk. Of iemand iets als een voor- of nadeel beschouwt hangt af van zijn eigen kijk op de zaak.
• Beslissing/voorbereiding: de gesprekspartner besluit of deze het voorgestelde gedrag gaat proberen of niet. Wil men ervaring opdoen? Dit gebeurt sneller als duidelijk is dat een keer proberen nog niet wil zeggen dat men er voor goed aan vast zit.
• Actie: als blijkt dat het nieuwe gedrag het gewenste resultaat oplevert, zal men het gedrag willen voortzetten. De kans op terugval is nog aanwezig, dus het is belangrijk om regelmatig te checken of alles nog steeds naar wens verloopt.
• Consolidatie ofwel gedragsbehoud: de verandering in de manier van werken is bereikt en moeilijkheden worden al dan niet weerstaan.
• Terugval: men valt terug in het oorspronkelijke gedrag. Creëer een situatie waarin praten over een terugval mogelijk is: welke knelpunten zijn er en kunnen die opgelost worden, en ga opnieuw het proces van overpeinzing, beslissing en actie aan.

Strategieën van motiverende gespreksvoering:

• Empathie: het tonen van empathie zorgt ervoor dat de gesprekspartner het gevoel krijgt dat de activeerder begrijpt hoe hij of zij staat tegenover het gevraagde.
• Niet-moralistische houding: Iedereen heeft opvattingen, ideeën en (waarde)oordelen over tal van zaken, dus ook de activeerder. Het is van belang te leren om eigen opvattingen niet te laten doorklinken in gesprekken. De activeerder moet in staat zijn om de ideeën en de huidige manier van doen van zijn gesprekspartner te accepteren. Dit houdt ook in dat het geen zin heeft uw gesprekspartner van uw opvattingen op de hoogte te stellen. Dit leidt namelijk niet tot een mogelijke verandering. Integendeel, uw gesprekspartner zal zich al snel verzetten als hij merkt dat u hem probeert te overtuigen dat hij iets moet veranderen in zijn gedrag of iets nieuws moet doen.
• Actief luisteren: luister naar het verhaal achter het verhaal: wat laat uw gesprekspartner u weten over zijn waarden en overtuigingen, zijn belangen, zijn motivatie. Haal datgene naar voren dat meehelpt het doel van het gesprek te bereiken.
• Niet meteen oplossingen aandragen: vraag eerst aan uw gesprekspartner welke mogelijkheden deze ziet en hoe deze zelf daar tegenaan kijkt. Op die manier kunt u erachter komen in welke van de gedragsveranderingfasen uw gesprekspartner zit.
• Discussie vermijden: voorkomt discussie of maak er gebruik van (provoceren, zie paragraaf 4). Discussiëren is zelden een effectieve vorm van overtuigen. Dit geldt bijzonder op het terrein waar uw gesprekspartner bij uitstek zelf deskundig is en verantwoordelijk voor moet worden gehouden. Discussiëren wijst op een verschil van mening en dus op een defensieve houding. Discussie wijst tevens op weerstand.
• Inzicht krijgen in de balans tussen kennis, gevoelens en gedrag: probeer te achterhalen of de kennis, gevoelens en het gedrag van uw gesprekspartner over de door uw voorgestelde actie met elkaar in overeenstemming zijn. Een situatie waarin deze elementen niet met elkaar overeenstemmen wordt door iemand als uiterst onaangenaam ervaren. Dit wordt ook wel cognitieve dissonantie genoemd. Uw gesprekspartner zal proberen om één van deze elementen zodanig te veranderen dat er weer overeenstemming bestaat. Als iemand zich in een toestand van cognitieve dissonantie bevindt, zal er altijd na verloop van tijd een verandering in één van de elementen optreden. (bijvoorbeeld: uw cliënt heeft gezegd dat hij het belangrijk vindt om naar taalcursus te gaan en dat hij het graag wil, maar hij is niet geweest. Als u daarop terugkomt, kan hij aangeven het toch niet zo belangrijk te vinden.) Inzicht in de (im)balans tussen de elementen kan nuttig zijn bij de benadering van de andere partij.

Motiverende gesprekstechnieken

Om uw gesprekspartner op de gewenste manier in beweging te krijgen kan van verschillende gesprekstechnieken gebruik gemaakt worden. Deze motiverende gesprekstechnieken zijn als volgt onder te verdelen.
• Nonverbale technieken
• Basis gesprekstechnieken
• Complexe gesprekstechniekenNonverbale technieken

Oogcontact
Een manier om te laten merken dat u naar de ander luistert, is het hebben van oogcontact met de ander. Normaal gesproken kijkt de luisteraar degene die spreekt voortdurend aan.
Dit betekent overigens niet dat u gaat zitten staren, maar wel dat uit het houden van oogcontact blijkt, dat u oplettend naar de ander luistert.
Houding
Een goede luisteraar zit rechtop, ontspannen en naar de spreker toegewend. Elkaar zien vanuit een kleine hoek (dus niet recht tegenover elkaar) wordt door de meeste mensen als prettig ervaren. Merk bij uzelf of u een open houding heeft of meer een gesloten (armen en benen over elkaar), of u meer naar voren geleund zit of juist achterover. Uw gesprekspartner neemt dat ook waar en geeft daar een betekenis aan. Een goede luisteraar heeft aandacht voor de spreker. Doe dus niet iets anders (telefoneren, koffie zetten, veel schrijven) terwijl u naar iemand zit te luisteren. Door bijvoorbeeld af en toe te knikken maakt u duidelijk dat u luistert naar de spreker.

Gezichtsuitdrukking
Probeer de emotie te weerspiegelen die uw gesprekspartner uitdrukt. Ga dus niet glimlachen terwijl de ander iets vervelends vertelt. U zult merken dat uw gezichtsuitdrukking bijna vanzelf meegaat met de verandering in gevoelens van de spreker als u intensief luistert. Hetzelfde geldt op het moment dat u zelf spreekt. Probeer uw gezichtsuitdrukking te laten aansluiten bij uw boodschap.

Toon van de stem
Dezelfde woorden en zinnen uitgesproken op verschillende hoogte of met andere accenten kunnen een geheel andere betekenis krijgen. Op het moment dat u iets neutraals in woorden tegen iemand zegt, maar met geschoktheid in de stem, kan dat een negatief effect op die ander hebben.

Let erop dat bij mensen die tot een andere cultuur behoren (en denk hierbij niet alleen aan allochtonen, maar ook aan mensen die tot een subcultuur behoren) non-verbale uitingen soms een andere betekenis hebben dan bij uzelf. Dit kan onbedoeld tot misverstanden leiden. Wanneer in het contact tussen u en de ander voldoende vertrouwen is ontstaan, kunt u er wellicht een keer rechtstreeks naar vragen als u de indruk heeft dat dit gebeurt.Basis gesprekstechnieken
Reflecteren
Reflecteren houdt in dat u de woorden of gevoelens van de ander teruggeeft (in eigen woorden herhaalt), met als doel dat de ander verder over dat onderwerp of gevoel vertelt (en nadenkt). Door het toepassen van deze techniek kan het mogelijk zijn meer zicht te krijgen op hoe de ander tegenover het onderwerp staat.
Het is een gesprekstechniek waarbij de keuze ten aanzien van de inhoud bij de ander ligt. Door reflecties te gebruiken stimuleert u het denkproces (gedachtegang) van de ander zonder zelf ongevraagd nieuwe onderwerpen in te brengen. Door te reflecteren wordt de ander gestimuleerd om door te praten of na te deken over het thema of het nieuwe gedrag. Bij reflecteren gaat het erom datgene te herhalen dat belangrijk is voor het verloop van het gesprek.
Er zijn verschillende vormen van reflecties:
• Papegaaien
• Reflectie van inhoud
• Reflectie van conflict
• Reflectie van gevoel

Papegaaien: dit is een letterlijke herhaling van het laatste woord (of paar woorden) die de ander heeft uitgesproken. Door te herhalen wordt de ander vaak uitgenodigd meer over het besprokene te vertellen.

Deze herhaling kan een uitnodiging aan de ander zijn om het begrip stress nader toe te lichten. Let op: papegaaien gaat irriteren als u het te vaak toepast.

Reflectie van inhoud: bij een reflectie van inhoud geeft u de woorden van de ander in eigen woorden weer. Door in eigen woorden te herhalen wat de ander zegt kunt u tonen dat u goed naar hem of haar luistert en begrijpt wat hij of zij zegt. U stimuleert de ander zijn verhaal kwijt te kunnen. Als u uw woorden niet goed kiest zal hij of zij u meteen corrigeren .

De cliënt kan nu uitgenodigd worden om uit te leggen waarom hij/zij dit onzin vindt. Deze informatie kan essentieel zijn om samen verder te komen.

Reflectie van conflict: bij het opmaken van de balans van een probleem zal de ander merken dat er voor- en nadelen aan gedragsverandering vastzitten. In gesprekken komen regelmatig twee kanten van een probleem aan de orde. Door een reflectie van conflict worden beide kanten van een conflict aangegeven. Pas als iemand deze beide kanten duidelijk heeft en de voor- en nadelen heeft afgewogen kan hij/zij een beslissing nemen.

• Reflectie van gevoel: bij een reflectie van gevoel geeft u in eigen woorden de emoties achter de woorden van de ander weer. Een reflectie van gevoel geeft een ander vaak het gevoel echt begrepen en serieus genomen te worden. Voorbeeld:

Concretiseren
Concretiseren kan toegepast worden als bepaalde informatie erg algemeen of vaag is en u behoefte heeft aan verduidelijking . Meestal gebeurt concretisering door het stellen van open vragen, dus vragen waar niet een simpel ja of nee op mogelijk is. Ja/nee-vragen geven geen ruimte voor nuanceringen en nodigen niet uit tot een toelichting.


Bij het stellen van open vragen is het belangrijk, niet voortdurend door te blijven vragen, maar op het antwoord van de ander te reageren met één of meer reflecties. Dit voorkomt dat de ander het gevoel krijgt aan een kruisverhoor onderworpen te worden. Ook voorkomt u daarmee dat uw eigen denken de inhoud van het gesprek gaat bepalen, in plaats van dat u bezig bent het interne proces van de ander boven te halen en te volgen. Bedoeling is immers de ander te helpen zijn gedachten te ordenen en zijn gedragslijn te bepalen.

Samenvatten
Samenvatten lijkt op een reflectie van inhoud. Door (delen van) een gesprek samen te vatten kan structuur in het gesprek gebracht en gehouden worden. Tevens dient het als een check om te zien of u de ander echt goed begrepen heeft. Door regelmatig samen te vatten geeft u de ander nog eens mogelijkheid even na te denken en de balans op te maken. Het is vaak handig om nog eens expliciet aan het eind van een samenvatting te vragen of u de ander goed begrepen heeft. Deze wordt dan in de gelegenheid gesteld u te corrigeren of om informatie te herhalen die voor hem of haar belangrijk is en die u niet in uw samenvatting opgenomen had. Ook kan de ander zich realiseren dat hij of zij nog niet alle belangrijke zaken verteld heeft.
Complexe gesprekstechnieken

Naast de hiervoor beschreven basistechnieken kunt u gebruik maken van meer complexe technieken. Er is dan sprake van creatief actief luisteren. Door het gebruik van deze technieken is het mogelijk om de ander een andere meer positieve kijk op problemen te geven. Dit kan het gevoel van eigenwaarde en competentie (persoonlijke effectiviteit) bevorderen.

Drie complexe technieken zijn:
• Positief heretiketteren
• Provoceren
• Columbo

Positief heretiketteren
Bij positief heretiketteren geeft u negatieve gevoelens, gedachten of gedrag die uw gesprekspartner heeft laten blijken in een positieve context aan hem of haar terug. Op die manier krijgt uw gesprekspartner de kans om anders naar zijn ervaringen of gedrag te kijken. Als hij deze meer positieve kijk op zichzelf overneemt, wordt een toestand van cognitieve dissonantie gecreëerd, waardoor de kans op een beslissing ten gunste van gedragsverandering vergroot wordt. U kunt dus iemand op het andere been zetten. Deze techniek werkt vooral goed bij mensen die veel negatieve uitspraken over hun denken, gevoelens en gedrag doen.

Provoceren
Bij provoceren speelt u advocaat van de duivel. Uw gesprekspartner is in het stadium van overpeinzing van de voor- en nadelen van de huidige situatie, hij maakt een afweging tussen doorgaan met zijn huidige gedrag en een mogelijke verandering daarin. U kunt deze techniek het beste gebruiken als u merkt dat u met de andere gesprekstechnieken niet verder komt. Dit betekent dat u provocaties zelden aan het begin van een gesprek gebruikt. Bovendien is het raadzaam pas van deze techniek gebruik te maken als u al veel ervaring hebt met de basistechnieken. Het doel van provocatie is iemand inzicht te geven in zijn twijfel. Door de nadelen van bijvoorbeeld als vrijwilliger aan de slag gaan op te noemen, zal uw gesprekspartner reageren met het noemen van voordelen en gaan nadenken over daadwerkelijk beginnen.
Als uw gesprekspartner echter het opnoemen van nadelen overneemt, moet u niet in verwarring raken, maar zijn uitspraken als feedback gebruiken. Door middel van reflecties en open vragen kunt u hem laten doorgaan met het gesprek. Deze techniek is met name bruikbaar bij mensen die de neiging hebben de negatieve gevolgen van een bepaald probleem weg te wuiven.

Provocerend is ook het ‘meegaan met de weerstand’. Voorbeeld: neem rustig de tijd om eens te overwegen of er iets moet veranderen, neem nu geen overhaast besluit.

Columbo
Bij deze techniek stelt u uzelf wat onhandig, ietwat dom of naïef op. De ander wordt als deskundige gezien en dit maakt u hem/haar expliciet duidelijk. Deze techniek is met name te gebruiken bij mensen die een machtsstrijd met u willen aangaan en die alles altijd beter weten. Door middel van de Columbotechniek vraagt u de ander als het ware u te helpen uw werk te doen. Deze techniek is genoemd naar de detectiveserie Columbo, waarin Peter Falk een zeer onhandige politieman speelt. Deze techniek, indien goed toegepast, heeft soms verbazingwekkende resultaten. De kritiek verdwijnt en de ander wil u graag helpen. De Columbotechniek moet voorzichtig toegepast worden. Als u niet heel goed in uw rol blijft, voelt de ander zich voor de gek gehouden en neemt de weerstand juist toe. Vaak blijkt het nodig, zeker als u de ander al langer kent, om u goed voor te bereiden als u van plan bent deze techniek te gaan gebruiken.

1. Het geven van adviezen

Een gouden regel met betrekking tot het geven van adviezen is om toestemming te vragen van uw gesprekspartner, door te vragen: ‘zal ik je daar iets meer over vertellen’ of ‘wilt u daar mijn mening over weten’.
Als de ander nog niet toe is aan een verandering en u geeft advies dan kan dit weerstand opwekken. De ander staat daar op dat moment niet open voor (dat gezeur ook altijd)


2. Informatie verstrekken

Geef in een gesprek zo nu en dan relevante, objectieve informatie over het onderwerp. Het voorkomt dat u door aldoor van alles aan de ander te vragen in een soort rechercheurrol terechtkomt. Relevante informatie kan de ander verleiden zelf vragen te stellen of erop te reageren. Dit is precies wat u wilt bereiken. De informatie die u geeft moet niet te absoluut zijn, hij moet uitnodigend zijn om er verder over na te denken.

Rollenspel Achterhalen drijfveren en interesses


Opdracht:
- Verdeel de volgende rollen: 2 sociaal activeerders, 1 deelnemer, 2 of 3 observanten
- Lees de rolbeschrijving die bij jouw rol hoort door
- De sociaal activeerders gaan beide de gang op
- De deelnemer en observanten bespreken het profiel van de deelnemer (achtergrond, interesses etc) om een `karakter` te kunnen spelen
- Haal de eerste gespreksleider van de gang halen en speel het eerste rollenspel
- Haal daarna de volgende gespreksleider van de gang (de eerste mag blijven) en speel het tweede rollenspel
- Bespreek de verschillen tussen de twee gesprekken


Rolbeschrijvingen:

Rol 1: cliënt
Je bent Menno, een jongen van 29 jaar. Je bent al enkele jaren verslaafd aan harddrugs. In de puberteit begon je met blowen, maar door de verkeerde vrienden en het overlijden van je vader raakte je in de problemen. Je verslaving gaat nu met vallen en opstaan. Stoppen met je gebruik is een paar keer gelukt, onder andere toen je een paar maanden vast zat. Toch hebben diverse pogingen niet structureel goed uitgepakt. Je kent betere en mindere tijden.

Na het overlijden van je vader, toen je 15 jaar was, woonde je bij je moeder en je jongere zus. Toen je 19 was, ging je van school en heb je een tijdje allerlei verschillende baantjes gehad onder andere in de beveiliging. Dat verdiende goed en je kon lekker je eigen gang gaan. Op je 23e kwam je op straat terecht, nadat je je moeder had bestolen. Je hebt nog contact met je moeder. Vanwege je verslaving is die band wisselend goed of slecht.

Op dit moment woon je in de maatschappelijke opvang en kom je wat tot rust. Je gebruik is de laatste 2 maanden iets afgenomen. Je wilt graag iets om handen hebben, maar weet niet wat. Aan de andere kant wil je niet het gevoel hebben dat je iets moet, daar kun je niet zo goed tegen. Het liefst zou je weer in de beveiliging gaan werken, iets anders kun je niet bedenken. Vroeger had je wel eens een bijbaantje in een winkel, maar dat was alleen vakantiewerk. Verder vind je het leuk om een beetje te computeren, videogames te spelen en te fitnessen.

Je persoonlijk begeleider in de opvang heeft je verwezen naar een activeerder. Die zou wel kunnen helpen bij een baantje. Je weet niet precies wat je kunt verwachten, je ziet het wel.

Rol 2: activeerder
Vandaag heb je je eerste gesprek met Menno, een jongen van 29 jaar die verwezen is door zijn begeleider. Volgens de begeleider heeft Menno weinig om handen en kan hij wat hulp gebruiken bij het zoeken van een zinvolle dagbesteding. Menno heeft verslavingsproblemen, maar is volgens zijn begeleider nu 2 maanden redelijk stabiel.

De bedoeling van dit gesprek is dat je wederzijdse verwachtingen kort bespreekt en dat je verder in kaart brengt wat Menno´s huidige situatie, wensen, mogelijkheden en belemmeringen zijn. Gebruik daarbij een motiverende gespreksvoering.

Rol 3: observant
Ga na welke motiverende gesprekstechnieken de activeerder toepast (zie observatielijst op de volgende pagina).
OBSERVATIEFORMULIER MOTIVERENDE GESPREKSVOERING

Naam observant:
Naam geobserveerde:

Geprekstechniek Frequentie Opmerking

NON-VERBALE TECHNIEKEN
Oogcontact

Houding

Gezichtsuitdrukking

Toon van de stem

BASISTECHNIEKEN
Papegaaien

Reflectie van inhoud

Reflectie van conflict

Reflectie van gevoel

Open vraag

Concretiseren

Samenvatten

Advies

Informatie geven

COMPLEXE TECHNIEKEN
Positief heretiketteren

Provoceren

Columbo (´dommetje´ spelen)

Reacties op dit artikel
Wees de eerste die een reactie plaatst!
Plaats een reactie
Naam:
E-mailadres:

Reactie:

Auto en vervoer Computers en internet Dier en natuur Electronica Eten en drinken Financieel Hobby en vrije tijd Huis, tuin en wonen Kunst en cultuur Mens en gezondheid Mijn mening over... Muziek, Tv en films Samenleving en ontwikkeling School en studie Sport Vakantie en vermaak Wetenschap Zakelijk
      Home   -   Aanmelden   -   Top artikelen   -   Nieuwe artikelen   -   Sitemap   -   Help   -   Links   -   Privacy policy   -   Contact
Copyright © 2018 - Infoyo.nl